הרשמה למועדון לקוחות

הרשמה למועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות

כללי
מועדון לקוחות
 LOCAL מנוהל ע"י חברת לוקאל אינטראקטיב בע"מ, מספר מאגר - 600008990.
רחוב יד חרוצים 10 א.ת כפר סבא טל: 09-7634550.

1. חברות במועדון
 LOCAL


1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדון לקוחות  LOCAL ואו כל גוף אחר שיקום מטעמו ואו במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת לוקאל אינטראקטיב בע"מ (להלן בהתאמה - "חבר המועדון", "המועדון" ו - " לוקאל אינטראקטיב בע"מ ") . לוקאל אינטראקטיב בע"מ תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות
 LOCAL , מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של  LOCAL בכתובת www.localstar.co.il או באתר www.local.co.il  למלא פרטיו בטופס ההצטרפות , לחץ כאן.

2.פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים

2.1 החבר יהיה אחראי לדווח ל
 LOCAL בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו.  LOCAL לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ואו דיוור ואו כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.

2.2 הצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזק במאגר מידע מס' 600008990 של  LOCAL בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של LOCAL  המידע ישמר בחברתנו ולא ימסר לגורם נוסף ללא אישור מחדש לגבי העברה זו ובהסכמת החבר ובאישורו באופן מפורש.

להצטרפותו למועדון, כי  LOCAL תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע של LOCAL בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של חברת לוקאל אינטרקטיב בלבד שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ואו בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS , מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות' וכד' ,מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות החברים לאתר  LOCAL, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון LOCAL.

יש לציין כי המידע יישמר במאגר מידע מס' 600008990, חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר יכתוב בקשתו ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.

במידה וחברת  LOCALתהיה מעוניינית להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ואו הגופים האחרים השותפים במועדון, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, ו/או לצדדים שלישיים יש לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח.


2.3 חבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ואו
פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
2.4 חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות
 LOCAL ע"י הודעה בכתב.


3 ביטול חברות במועדון

3.1
 LOCAL תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו.
3.2 החבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש.

4.השרותים
4.1 השירותים מסופקים "כמות שהם" ו"
 LOCAL " לא מעניקה כל אחריות בקשר אליהם.
4.2
 LOCAL " לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ואו עקיף שייגרם למשתמש ואו לגולש באתר ואו לצד ג' כתוצאה מהפעלת ואו הפסקת השירות ואו כתוצאה משיבושים ואו תקלות שאירעו בשירות ש"  LOCAL " נותנת.
4.3 מוסכם על הרוכש כי
 LOCAL אינה אחראית לטיב המוצרים הנמכרים ואין לה יחסים משפטיים עם רוכש המוצר,  LOCAL מעניקה רק את התשתית לחנות וכל סכסוך הינו בין העסק לבין הרוכש והרוכש מוותר על כל טענה ואו תביעה ואו דרישה נגד  LOCAL ו או לוקאל אינטראקטיב בע"מ או החברות הקשורות בה.

5.שינויים בהסכם
5.1
 LOCAL רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה, השינויים יהיו באתר ובמידה ותמשיך להשתמש בשירותים לאחר השינויים הדבר יהווה מבחינת  LOCAL כהסכמה מלאה מציידך לשינויים שנעשו ולכן האחריות על המעקב לגבי השינויים בהסכם חלה עליך.

5.2 יודגש כי שינויים אלו כוללים גם שינויים בשירותים חינמיים, קרי, שירותים ש  LOCAL מספקת ללא תשלום עשויים להפוך לשירותים בתשלום.

6.סמכות שיפוט
 על השימוש בשירותי  
LOCAL יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה .

לצורכי נוחות השימוש בלשון זכר.

כפוף – ט.ל.ח